Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.kamagro24.pl (Polityka Prywatności).

2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów - osób fizycznych jest KAMAGRO Kamil Bemowski, Marek Kuna S.C. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Przemysłowa 19A, której Wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 8393153057, REGON 221216097.

3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, adres i identyfikator internetowy.

4. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności, oznacza operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

6. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

a) rejestracji w Sklepie Internetowym,

b) zawierania i realizacji umów, w szczególności składania i realizacji zamówień,

c) wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych umów.

7. W celu:

a) rejestracji w Sklepie Internetowym - przetwarzane są następujące Dane Osobowe - adres e-mail, hasło

b) składania i realizacji zamówień - przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki Cookies

c) wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych umów - przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki Cookies, nr rachunku bankowego.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie,

b) niezbędność do wykonania umów,

c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy.

IV OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9. Dane Osobowe zbierane przez Sprzedawcę będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z zawartą i zrealizowaną umową. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania. Z końcem okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby celów przetwarzania Danych Osobowych, których Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych. 

VI COOKIES

11. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Dane Osobowe zbierane są również automatycznie przez pliki Cookies. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego, które umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) dostosowywanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego,

12. W Sklepie Internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

13. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

14. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce, której używa. 

15. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

17. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym.

VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZETWARZAJĄCYCH

18. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 17, które na zlecenie Sprzedawcy przetwarzają Dane Osobowe.

19. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

20. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

21. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych,

b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

22. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe wyłącznie na polecenie Administratora.

23. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

IX PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

24. Każdy Klient ma prawo:

a) dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania,

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) do przeniesienia swoich Danych Osobowych.

25. W celu realizacji uprawnień należy wysłać e-mail na adres m.kuna@kamagro.pl, zadzwonić pod numer telefonu 535 977 181 lub wysłać pisemną informację na adres: KAMAGRO S.C., ul. Przemysłowa 19A, 76-200 Słupsk.

26. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

27. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

X ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

28. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. W tym celu stosowane są wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

29. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl